VOC-ilmanäytteiden tunnuslukuja

Onko tämä sisäilmanäytteessäni oleva VOC-yhdisteen pitoisuus paljon?

Muutamille VOC-yhdisteille on esitetty Asumisterveysasetuksessa toimenpiderajoja, joiden ylittyminen tulkitaan tavallista korkeammaksi pitoisuudeksi. Yhteenvetoja VOC-yhdisteiden pitoisuustasoista sisäilmanäytteissä on laskettu ja julkaistu Työterveyslaitoksen aineistoista (1,2). Muiden laboratorioiden tuloksia ei voi kuitenkaan suoraan verrata TTL:n laboratoriossa analysoituihin tuloksiin.

Tästä syystä muodostimme laboratoriossamme analysoiduista VOC-ilmanäytteiden tolueenivasteella lasketuista pitoisuuksista tunnuslukuja, joita voi käyttää suuntaa antavaan vertailuun. Aineiston avulla voi arvioida asettuuko oman näytteen pitoisuudet mille tasolle muiden meillä analysoitujen näytteiden joukossa. Arvoja ei voi käyttää raja-, toimenpideraja- tai viiteraja-arvoina.

Aineisto pohjautuu Labrocille syyskuu 2021 – elokuu 2023 välillä tulleista VOC-sisäilmanäytteistä. Näytteet jaoteltiin näytteenottokohteiden perusteella neljään ryhmään. Aineistosta jätettiin pois ns. viiltomittausnäytteet, joissa ilmanäyte oli otettu lattiarakenteiden välistä tai viilloista, ilmanvaihtokanavista otetut näytteet sekä lattianrajasta otetut näytteet. Aineistosta jätettiin pois myös näytteet, joiden näytteenottotilana oli tavanomaisesta sisäympäristöstä poikkeava tila, kuten erillinen varasto, autotalli, öljykattilatila tai vastaava. Myös puhtaasti tuotanto- tai tehdastilaksi luokiteltavat kohteet jätettiin aineiston ulkopuolelle

Tunnusluvut esitetään yhdisteille, joita on havaittu vähintään kahdessakymmenessä ryhmänsä näytteessä.

Katso tunnusluvut alla olevista taulukoista:

 

Viitteet

  1. Wallenius ym. 2021. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisissä työympäristöissä. Päästölähteet, mittausmenetelmät, pitoisuustasot ja terveysvaikutukset. Työterveyslaitos. ISBN 978-952-261-957-0
  2. Juntunen ym.2022. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet asunnoissa. Pitoisuustasot, yleisimmät yhdisteet ja terveysvaikutukset. THL Työpaperi 5/2022. ISBN 978-952-343-809-5, ISSN 2323-363X, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-809-5