Betonin ja haitta-aineiden analysointia

Nopeasti. Helposti. Laadukkaasti.

Tilaa tutkimus

Betonin testaus, tutkimus ja laadunvalvonta ovat Labrocille jokapaiväistä analysointia, joiden parissa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tutkijatiimi. Toimimme laboratoriona betonin kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tutkimme ja testaamme kaikkia betonista valmistettuja rakenteita sekä uudisrakennus- että korjausrakennuskohteissa. Tutkimamme näytteet on otettu esimerkiksi kiinteistöjen julkisivuista, parvekerakenteista, uima-altaista tai infrakohteista kuten siltarakenteista, tunneleista, padoista, voimalaitoksista, tuulivoimaloista, majakoista tai vesitorneista. Olemme mukana myös vahinkotapauksissa selvittämässä vaurioiden laajuutta ja vakavuutta.

Betonitehtaille teemme betonin kelpoisuus- ja hyväksyntäkokeet kuten puristuslujuus, huokosjako ja pakkasenkestävyys. Valvomme betonin laatua työmaalla määrittämällä betonin ominaisuuksia, ilmamäärää, notkeutta ja lämpötilaa. Lisäksi valmistamme koekappaleita puristuslujuuden määrittämiseksi.  Yleisimmät työmaalla määritettävät tuoreen betonin ominaisuudet ovat ilmamäärä ja itsestään tiivistyvillä betoneilla leviämä. Korjausrakentamisen infrakohteissa ja kiinteistökohteissa yleisimpiä työmaalla suoritettavia laadunvarmistustoimenpiteitä ovat veto- ja tartuntavetolujuus, betonin absoluuttisen kosteuden määrittäminen sekä pinnoitepaksuuden määrittäminen.

Korjausrakentamisen kohteissa teemme betonin vaurioanalyyseja, haitta-aineanalyyseja ja hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustutkimuksia. Pyrimme aina vastaamaan kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden tarpeeseen. Tiedämme Suomen sääolojen haastavuuden betonin säilyvyyden kannalta ja tunnemme hyvin betonia rapauttavat ilmiöt (pakkasrapautuminen, alkalikiviainesreaktio). Olemme kehittäneet raporttejamme siten, että ne tukisivat asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Näemme asiakkaamme ja laboratorion välisen vuoropuhelun tärkeänä lisäarvona ja pyrimme siihen, että kynnys tämän vuoropuhelun syntymiseen on matala. Järjestämme tarvittaessa asiakkaillemme myös koulutusta ja syvennämme heidän tietämystään suorittamistamme analyyseistä. Testaamme ja tutkimme betonia kolmessa laboratoriossamme Oulussa, Tampereella ja Espoossa. Meillä on näin ollen valtakunnallisesti kattavin palvelu ja valmius tehdä tarvittaessa työmaakäyntejä maakunnissa lyhyelläkin varoitusajalla.  Lisäksi olemme kehittäneet näytelogistiikkaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kattamaan suurimpia asutuskeskuksia sekä olemme järjestäneet kuriiripalvelut, joilla saavutamme myös etäisempiä työmaakohteita.  Logistiikkaratkaisumme mahdollistavat myös sen, että kiireelliset, laboratoriotutkimuksia vaativat näytteet saadaan toimitettua laboratorioon viiveettä.

Toimivaksi yhteistyömalliksi voi soveltua esimerkiksi valtakunnallinen puitesopimus, mikä vähentää työmaakohtaista epäselvyyttä, yhtenäistää organisaation toimintatapoja ja tuo ennakoitavuutta budjetointiin sekä hankkeiden aikatauluttamiseen.

Osallistumme myös erilaisiin Suomen Betoniyhdistyksen vetämiin tutkimushankkeisiin asiantuntijan roolissa. Olemme mukana alan seminaareissa ja pyrimme osaltamme vaikuttamaan aktiivisesti betonialan kehittymiseen. Olemme lähteneet myös rohkeasti kokeilemaan tekoälyn mahdollisuuksia betonitutkimuksissa.

Palvelumme betonin testaukseen ja laadunvarmistukseen:

Ohuthie- ja pintahietutkimus (ASTM C 856-20) *
Laastin koostumuksen määrittäminen (ohuthie NT Build 370)
Vetolujuuden määritys (SFS 5445)
Kloridipitoisuuden määritys (SFS-EN 14629)
Sulfaattipitoisuuden määritys
Puristuslujuuden määritys (SFS-EN 12390-3:2009, SFS-EN 12504-1:2009 + AC:2011) *
Karbonatisoitumissyvyyden määritys
Huokosjako, betonin ilmahuokosparametrien määritys (BY72, betonin laadunvarmistus, osa 1) *
Betonin tiheys (SFS-EN 12390-7:2009) *
Injektointiaineen tunkeutuminen
Tartuntavetolujuuden määritys (SFS 5446)
Absoluuttisen kosteuden määritys (VTT-2650)
Kaatopaikkakelpoisuustutkimus (VNa 331/2013)
MARA hyötykäyttötutkimus (VNa 843/2017)
Työmaan laadunvalvonta
Teräspeitepaksuus
Suhteellinen kosteus
Kovettuneen betonin vesi/sementtisuhteen arviointi (ohuthie NT Build 361)
Näytteenottopalvelu

*akkreditoitu analyysi

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriomme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät www.finas.fi tunnuksella T314.

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.

Betonitutkimuksen palveluitamme

Ohuthie- ja pintahietutkimuksessa selvitetään betonirakenteiden laatua ja kuntoa.
Ohuthietutkimus ja pintahietutkimus
Betonin laatua valvotaan työmaalla määrittämällä valmisbetonin ominaisuuksia – ilmamäärää, notkeutta ja lämpötilaa. Infrakohteissa yleisimmät työmaalla määritettävät ominaisuudet ovat ilmamäärä ja itsestään tiivistyvillä betoneilla leviämä. Lisäksi valmisbetonista valmistetaan koekappaleita puristuslujuuden määrittämiseksi.
Työmaan laadunvalvonta
Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Suomessa betonia käytetään vuosittain noin 5 miljoonaa kuutiota. Yksi betonin laatua kuvaavista tekijöistä on betonin lujuus. Lujuus vaihtelee yleensä 30-80 megapascalin (MPa) välillä.
Puristuslujuuden määritys
Menetelmällä arvioidaan ja määritetään kovettuneen laastin tai rappauksen kalkki-sementtisuhdetta ja käytetyn kiviaineen määrää eli laastin suhteitusta.
Laastin koostumuksen määrittäminen
Menetelmällä saadaan selville, kuinka pitkälle ilman hiilidioksidi on edennyt betonissa.
Karbonatisoitumissyvyyden määritys
Betonin vesi-sementtisuhde eli betonin sisältämän vesimäärän ja sementin painon suhde arvioidaan betoninäytteestä tehdystä ohuthieestä valomikroskoopilla.
Kovettuneen betonin vesi/sementtisuhteen arviointi
Injektointiaineen tunkeutumasyvyys voidaan mitata betoninäytteen halkaistulta pinnalta stereomikroskoopilla 6.3x – 40x suurennoksella.
Injektointiaineen tunkeutuminen
Pinnoitteen ja vesieristeen paksuus voidaan määrittää tarkasti stereomikroskoopilla ja/tai polarisaatiomikroskoopilla. Erotuskyky mikrometritasolla (0,01 mm).
Pinnoitteen ja vesieristeen paksuuden määritys
Injektointiaineen tunkeutumasyvyys voidaan mitata betoninäytteen halkaistulta pinnalta stereomikroskoopilla 6.3x – 40x suurennoksella.
Injektointiaineen tunkeutumasyvyys (stereomikroskoopilla)