POP-yhdisteet

POP-yhdisteet materiaalinäytteestä

Tilaa tutkimus

POP-yhdisteet eli pysyvät orgaaniset yhdisteet (Persistent Organic Pollutant) ovat kaukokulkeutuvia, ympäristölle myrkyllisiä yhdisteitä. POP-yhdisteet ovat rasvaliukoisia, ja ne kertyvät eliöihin ravintoketjussa aiheuttaen ympäristö- ja terveyshaittoja jo pieninäkin pitoisuuksina.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet (Substances of Very High Concern) ovat REACH-asetuksen riskinhallintamenettelyissä tunnistettuja aineita. SVHC-aineilla on erityisen haitallisia, mm. syöpää aiheuttavia ominaisuuksia, ja ne ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä ja myrkyllisiä aineita. 

Tyypillisiä POP-yhdisteiden käyttökohteita

Käytännössä kaikki rakennusmateriaaleissa havaitut POP-yhdisteet ja SVHC-aineet liittyvät materiaalien elastisuuden parantamiseen tai palonsuojaukseen.  Lisäksi niitä on käytetty teollisuuden kemikaaleina, liuottimina, pintakäsittely-, desinfiointi- ja torjunta-aineina, ja niitä esiintyy epäpuhtauksina esimerkiksi kloorattujen yhdisteiden mukana tai palamisen yhteydessä.

POP-jäte

Rakennusta purkaessa tai saneeratessa tulisi tietää mahdollisimman tarkasti purkujätteen koostumus. Materiaalin mahdollisesti sisältämät haitta-aineet voivat vaikuttaa jätteen loppusijoitukseen tai käytettyihin purkumenetelmiin.

POP-jäte tarkoittaa jätettä, joka sisältää POP-asetuksen (EU 2019/1021) liitteessä IV lueteltuja yhdisteitä yli säädetyn pitoisuusrajan.

Yleisimpiä POP-yhdisteitä rakennusmateriaaleissa ovat:

  • PCB (polychlorinated biphenyls, polyklooratut bifenyylit)
  • PBDE (polybromatut difenyylieetterit)
  • HBCD (heksabromisyklododekaani)
  • SCCP (lyhytketjuiset klooratut parafiinit)
  • fosforoidut palonestoaineet
  • polyklooratut naftaleenit
  • kloorifenolit (pentakloorifenoli)

Erityistä huolta aiheuttavia aineita ovat mm:

  • ftalaatit (mm. DEHP)
  • TXIB (2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli diisobutyraatti)
  • tetrabromibisfenoli-A

PCB ja TXIB pitoisuudet määritetään Labroc Oy:n laboratoriossa (akkreditoitu, FINAS T314). Muut POP-yhdisteisiin ja SVHC-aineisiin liittyvät analyysit tehdään alihankintana emoyhtiömme GBA:n laboratoriossa Saksassa, ja ne ovat akkreditoituja.

Näytteenotto

Näytteenotto on tärkeä osa tutkimuksen kokonaisuutta. Näytteenotto-ohjeen löydät tästä.  Muistathan, että asiantuntijamme auttavat sinua aina näytteenottoon ja analyysituloksiin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa

RT 103500 HAITALLISET AINEET RAKENNUKSISSA tilaajan ohje
RT 103501 HAITALLISET AINEET RAKENNUKSISSA tutkijan ohje
Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1021
Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2016: Pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävien jätteiden käsittelyvaatimukset
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Kestävä ja turvallinen kiertotalous selvitys POP-yhdisteiden ja SVHC-aineiden hallinnasta kiertotaloudessa
REACH-asetus
POP-jätteen tunnistusopas – Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:1
Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi – Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:2

Kysyttävää analyyseistä?

Yhteydenottopyyntö POP-analyysit

Toimi näin!

Lähetä tutkittavat näytteet tai toimita ne meille paikan päälle laboratorioomme. Voit tuoda näytteet myös näytteiden vastaanottolaatikkoon, joista näytelähetykset lähtevät laboratorioihimme päivittäin. Tämä toimitustapa on näytteenlähettäjälle ilmainen. Alla tarkemmat ohjeet.