Ympäristö, purkumateriaalien analyysit

Purkumateriaalien (betoni- ja tiilimurske) hyötykäyttökelpoisuus
Näytteestä analysoidaan haitallisten aineiden liukoisuus kaksivaiheisella ravistelutestillä (*) alihankintana emoyhtiömme GBA:n laboratoriossa Saksassa. Analyysit ovat akkreditoituja (D-PL-14570-01-00). Analyysiin kuuluvat PAH, PCB ja öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuudet analysoidaan Labroc Oy:n omassa laboratoriossa akkreditoidusti (FINAS T314). Luokittelutesti (materiaalijakauma ja epäpuhtaudet) tehdään Labroc Oy:n laboratoriossa. Analyysivastausten toimitusaika 2 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa tilanteen mukaan.

*(raskasmetallit, fluoridi, kloridi, sulfaatti, liuenneen orgaanisen hiilen ja liuenneiden aineiden kokonaispitoisuus)

Purkumateriaalien (betoni- ja tiilimurske) kaatopaikkakelpoisuus
Hyötykäyttökelpoisuusanalyysien lisäksi (ks. edellinen, pois lukien luokittelutesti), näytteestä analysoidaan kuiva-aineen määrä, orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC), haponneutralointikapasiteetti (ANC), fenoli-indeksi, sekä BTEX alihankintana emoyhtiömme GBA:n laboratoriossa Saksassa. Analyysit ovat akkreditoituja (D-PL-14570-01-00). Analyysivastausten toimitusaika 2 viikkoa, nopeammat aikataulut sovittavissa tilanteen mukaan.