Toimenpideraja ja suoraviljelytulosten tulkinta

13.6.2022
Marja Hänninen

Rakennuksen mikrobikasvun arviointiin voidaan käyttää Asumisterveysasetuksen mukaan kasvatukseen perustuvaa laimennossarja- tai suoraviljelymenetelmää. Molempia menetelmiä on ohjeistettu tarkemmin mm. tulkinnan osalta asetuksen soveltamisohjeessa (osa IV, Valviran ohje 8/2016). Labroc Oy:ssä suoraviljelymenetelmä otettiin käyttöön ennen kuin se saatiin asetukseen, joten suoraviljelytulosten tulkinta perustuu laboratorion omaan validointiaineistoon. Labrocin menetelmä on Ruokaviraston hyväksymä eli suoraviljelytuloksia voi käyttää Asumisterveysasetuksen mukaisesti muun muassa kohteen terveyshaitan arviointiin. Ruokaviraston hyväksyntä tarkoittaa sitä, että menetelmän ja siten myös validointiaineiston on tarkastanut asiantunteva ja riippumaton sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä toimija.

Luokittelemme suoraviljelytulokset neljään luokkaan (ei kasvua, +, ++ ja +++) ja tulkintamme mukaan rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun suoraviljelyllä materiaalinäytteellä havaitaan elinkykyisiä sieni-itiöitä +++. Luokittelumme eroaa hieman Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen luokittelusta, jossa tulokset on jaettu viiteen luokkaan, eli edellä mainittujen lisäksi on vielä luokka ++++. Soveltamisohjeen mukaan materiaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvua, mikäli mikrobeja havaitaan runsaasti (+++) tai erittäin runsaasti (++++), joten tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tulkinta mikrobikasvuston esiintymisestä tehdään samoin perustein kuin laboratoriossamme.  Validointiaineistomme pohjalta olemme päätyneet yhdistämään nämä kaksi tulosluokkaa +++ ja ++++, koska toimenpideraja ylittyy molemmissa tapauksissa eli käytännön kannalta kahdella erillisellä tulosluokalla ei ole merkitystä.