Uudet haitta-ainetutkimusten RT-ohjekortit ja niiden keskeiset muutokset

11.11.2022
Jaana Kierikki

Olin kuuntelemassa Rakennustiedon järjestämää koulutusta haitta-ainetutkimusten uusista RT-ohjekorteista (*) ja niiden keskeisistä muutoksista. Koulutus järjestettiin hybridimallin mukaisesti ja paikalle oli saapunut vain kourallinen noin sadasta osallistujasta. Jarmo Komulainen AFRYstä ja Ville Wartiovaara Talonrakennusteollisuudesta olivat pääluennoitsijat ja heiltä saimme kuulla uusien RT-korttien muutoksista mielenkiintoisten esimerkkien voimin.

”Termiä haitta-aine ei ole määritetty voimassa olevassa lainsäädännössä. RT-korteissa haitta-aineella tarkoitetaan rakennusmateriaalissa olevaa kemiallista yhdistettä tai kuitumaista silikaattimineraalia, jolle altistuminen voi aiheuttaa terveyshaittaa ja/tai se voi olla ympäristölle haitallinen. Näissä RT-korteissa ei käsitellä mikrobiperäisiä epäpuhtauksia” (lähde RT-kortti/tutkijan ohje).

Haitta-ainetutkimuksen tarkoituksena on auttaa hankkeeseen ryhtynyttä selvittämään, onko mahdollista, että työstä aiheutuu vaaraa työmaalla työskenteleville. Asetus rakennustyön turvallisuudesta edellyttää selvittämään kohteessa mahdollisesti esiintyvät haitalliset aineet. Tämä toteutetaan selvittämällä mahdollisten haitta-aineiden esiintyminen rakenteissa tai muissa teknisissä järjestelmissä. Haitta-ainetutkimus pitää aina sisällään myös asbestikartoituksen. Ainoastaan asbestipurkutyöt ovat lainsäädännössä rajattu luvanvaraiseksi toiminnaksi. Kysymyksiä herättikin kuulijoiden keskuudessa, miksi muiden haitta-aineiden kanssa toimiminen ei ole luvanvaraista toimintaa.

Tyypillisesti tutkittavat haitta-aineet rakennuksissa ovat asbestin lisäksi raskasmetallit, öljyhiilivedyt ja BTEX-yhdisteet, PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet, kloorifenolit, SCCP-yhdisteet, HBCDD ja PBDE-yhdisteet. Uutena RT-kortistoon ovat tulleet TXIB, DEHP (käytetty PVC-tuotteissa pehmittimenä), HPCDD (käytetty palonsuoja-aineena) sekä POP-yhdisteet.  Kaikkia näitä ei tarvitse automaattisesti tutkia, mutta rakennushankkeeseen ryhtyvällä täytyy olla riittävä osaaminen ja ymmärrys sekä tarvittaessa valmius tutkia!

Uusissa RT-korteissa on tarkennettu myös jäteluokitusta; vaarallinen jäte ja POP-jäte. POP-jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka sisältää POP-asetuksessa lueteltuja yhdisteitä tietyn pitoisuusrajan verran ja ne ovat erittäin haitallisia. POP-asetuksessa on lisäksi säädetty jätteen sallituista käsittelytavoista. Lähtökohtaisesti POP-jätteet on tuhottava tai muunnettava, koska kierrättäminen on kielletty. Ennen kaatopaikalle loppusijoitukseen toimitettavaa jätettä tulee se todeta kaatopaikkakelpoiseksi.

Uudet RT-kortit oli miellyttävä lukea, koska uusien korttien visuaaliseen ilmeeseen on panostettu. Mukaan on otettu reilut sata valokuvaa eri rakennusmateriaaleista. Uudet RT-kortit voit tilata sähköisesti osoitteesta www.rakennustieto.fi.

Me Labrocissa teemme useita haitta-aineanalyysejä, mukaan lukien POP-analyysejä, ja autamme mielellämme analyyseihin liittyvissä kysymyksissä. Järjestämme tarvittaessa myös koulutusta päivitettyihin RT-kortteihin liittyen, ota meihin yhteyttä!

Jaana Kierikki, johtaja, asbesti ja haitta-aineet
+358 41 505 5596, jaana.kierikki@labroc.fi

Tomi Tolppi, tutkija
+358 50 439 5079, tomi.tolppi@labroc.fi

* Päivitetyt kortit:
RT 103500 ohjekortti Haitalliset aineet rakennuksissa (tilaajan ohje)
RT 103501 ohjekortti Haitalliset aineet rakennuksissa (tutkijan ohje)