Sisäilmastokysely

Työkalu työpaikan sisäolosuhteiden ja oireilun yleisyyden selvittämiseen

Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta. Kysely voi olla ensimmäinen sisäilmahaittoja kartoittava tutkimus tai sillä voidaan täydentää jo tehtyjä tutkimuksia esimerkiksi terveydellistä merkitystä arvioitaessa.  Lisäksi kyselyä voidaan käyttää ennakoivasti sisäolosuhteiden seurantaan tai korjaavien toimenpiteiden onnistumista arvioitaessa.

Mitä sisäilmastokyselyllä voidaan saada selville?

  • Koetut haitat ja oireet – kysely voi antaa viitteen haitan aiheuttajasta ja ohjaa usein jatkoselvityksiä
  • Koettujen haittojen ja oireilun yleisyys – kuinka suuri osa työntekijöistä kokee haittoja ja kärsii oireista?
  • Ongelmien laajuus – koskevatko mahdolliset ongelmat koko rakennusta vai vain tiettyä rakennusosaa?
  • Vaikutukset työhön – missä määrin sisäilman laatu vaikuttaa sairauspoissaoloihin, työtehoon tai työn laatuun?
  • Korjausten onnistuminen – ovatko koetut haitat ja oireet vähentyneet tehtyjen korjausten myötä?

Millaisiin työpaikkoihin sisäilmastokysely soveltuu?

Sisäilmastokyselyä voidaan käyttää toimistojen, koulujen, päiväkotien ja terveydenhuollon työntekijöiden sisäilmakokemuksen kartoittamiseen. Kyselyn toteuttaminen edellyttää riittävää, vähintään 20 vastaajan joukkoa, jotta saatu tieto voidaan yleistää, eikä yksittäisten vastaajien tietoja voida henkilöidä.

Miten kysely käytännössä toteutetaan?

Sisäilmastokysely toteutetaan Internet-pohjaisena kyselynä, johon vastaajat saavat linkin sähköpostitse. Kyselyn tyypillinen vastausaika on kaksi viikkoa ja lausunto on tilaajan käytössä kahden viikon kuluttua kyselyn sulkeuduttua. Paras aika toteuttaa kysely on ns. lämmityskausi (myöhäinen syksy – aikainen kevät).

Lausunnosta vastaa työlääketieteen dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri Markku Seuri. Kyselyn tulokset käsitellään tietosuojamääräyksiä noudattaen. Vastausten käsittely- ja analysointivaiheessa tai raportoinnissa yksittäistä henkilöä ei voi tunnistaa.

Hinta ja sisältö

Kyselyn hinta määräytyy työntekijämäärän mukaan. Palvelumme sisältää sähköpostitse toteutetun kyselyn sekä infomateriaalin, jonka avulla pyritään varmistamaan hyvä vastausosuus.  Palvelu sisältää sähköpostitse toimitetun lausunnon, jossa esitetään kyselyn tulokset ja tulosten vertailu verrokkiaineistoon jaoteltuna etukäteen sovittuihin kokonaisuuksiin. Lausunto sisältää myös arvion kyselyn luotettavuudesta, yleistettävyydestä ja mahdollisista sekoittavista tekijöistä. Perushinta sisältää tarkastelun yhtenä ryhmänä, alaryhmätarkasteluista veloitetaan erikseen.

Webinaari sisäilmastokyselyistä

Sisäilmastokyselyt korona-ajassa ja sen jälkeen

Katso tallenne!

Sisäilmatutkimuksiin liittyvät palvelumme

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvua. Mikrobianalyysit voidaan tehdä viljelemällä, jolloin saadaan selville näytteen homelajisto ja mahdollinen mikrobikasvu.
Mikrobit, viljelymenetelmät
DNA:n mittaamiseen perustuva qPCR-menetelmä mittaa näytteestä sekä elinkykyiset että elinkyvyttömät mikrobit. Analyysivastaukset saadaan jo kolmessa työpäivässä.
Mikrobit, qPCR- menetelmät
Joskus sisäilmaongelmien syynä voivat olla teolliset mineraalikuidut. Kvalitatiivisen pölynkoostumusanalyysin kautta voidaan saada lisätietoa mahdollista sisäilmaongelmaa aiheuttavasta tekijästä ja sen lähteestä.
Pölyt ja kuidut
Sisäilmastokyselyllä selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liitetystä oireilusta.
Sisäilmastokysely
Tarjoamme yritysasiakkaillemme näytteenottopalvelua. Asiantuntevat näytteenottajamme ovat käytettävissä, jos kenttätyössä ja teknisten tutkimusten ohessa apukädet ovat tarpeen.
Sisäilman näytteenottopalvelu
VOC-analyysillä tutkitaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-analyysi voidaan tehdä suoraan ilmanäytteestä, ottamalla näyte rakenteen pinnalta FLEC-kammiolla tai laboratorioon toimitetusta materiaalista.
Kemialliset analyysit, VOC
Formaldehydianalyysillä saadaan selville sisäilman formaldehydipitoisuus. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
Kemialliset analyysit, formaldehydi
Kloorianisoleja syntyy mikrobien hajottaessa kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna.
Kemialliset analyysit, kloorianisolit
PAH-yhdisteitä voi muodostua esimerkiksi polttoprosessien ja joidenkin teollisten prosessien kautta, jolloin niitä voi esiintyä huone- ja työympäristöilmassa.
Kemialliset analyysit, PAH-yhdisteet sisäilmassa